Celní služby
Intrastat


Vážení obchodní přátelé,

v souvislosti se změnami souvisejícími se vstupem České republiky do Evropské unie, bychom Vás chtěli tímto alespoň částečně informovat o některých nových skutečnostech a současně Vám při této příležitosti v rámci našeho spedičního servisu nabídnout novou službu vedení agendy Intrastat.INTRAKOMUNITÁRNÍ OBCHOD (obchod mezi členskými státy EU)

Jakýkoliv obchod se členskou zemí EU (včetně nově přijatých zemí) je tzv. vnitrounijním obchodem. Nepodléhá pravidelné celní kontrole, ani clům a dalším poplatkům vybíraným v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží. Zboží je přes vnitřní hranice volně prováženo.Intrastat logo

INTRASTAT

Systém statistického sledování obchodních operací v EU

Předpisy EU stanoví obchodníkům určité povinnosti v souvislosti s vnitrounijním obchodem. Pro účely společné obchodní politiky EU je nutné statisticky sledovat obchodní operace prováděné mezi členskými státy, tzn. vést „Statistickou registraci intrakomunitárního obchodu“. Subjekty, jejichž předmětem podnikání je vnitrounijní obchod, mají tedy stanovenou povinnost vyplňovat a předkládat výkaz neboli hlášení Intrastat (v ČR pod názvem Intrastat-CZ). Podle vykázaného obratu mají subjekty odstupňovanou povinnost výkaznictví a to jak v detailnosti výkazu, tak i v periodicitě jeho deklarování. V České republice byl přijat vnitrostátní právní předpis upravující tuto problematiku „Vyhláška č.200/2004 Sb., O statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními zeměmi ES“, který vychází z právní legislativy EU. Uvedená hlášení mohou být podávána obchodními subjekty nebo jejich zástupci (speditéry/deklaranty) celním orgánům, které provedou jejich prvotní zpracování a získané informace předají Českému statistickému úřadu. Celní orgány přijímají a zpracovávají hlášení o provedeném zbožovém obchodu se subjekty registrovanými v jiné členské zemi. Nedílnou součástí této činnosti je i následná kontrola úplnosti a přesnosti těchto hlášení u subjektů registrovaných v ČR. Systém INTRASTAT je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení).


Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká obchodních subjektů, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží. Tím se stávají zpravodajskými jednotkami.


Asimilační práh je stanoven pro odeslání zboží v hodnotě přesahující čtyři milióny Kč a pro přijetí zboží v hodnotě přesahující dva milióny korun souhrnně za rok. Určuje se z fakturované hodnoty nezávisle na sobě, zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží INTRASTATu. Zpravodajské jednotky, u kterých fakturovaná hodnota za zboží INTRASTAT při jeho přijetí nebo odeslání překročí asimilační práh, ale nepřesáhne specifický práh stanovený na sto miliónů Kč (zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží) vykazují údaje pro Intrastat zjednodušeně bez údajů o „Statistické hodnotě“, „Druhu dopravy“ a „Dodacích podmínkách“. Zpravodajské jednotky, které překročí specifický práh sto miliónů Kč při přijetí nebo odeslání zboží INTRASTATu, musí vykazovat všech 15 předepsaných údajů. Asimilační i specifický práh se určuje zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží INTRASTATu. Při překročení pouze jednoho z nich se určené povinnosti, např. vykazovat všechny údaje, vztahují pouze k němu.


Pokud je při dovozu ze třetí země zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě než je stát určení (clo je vyměřeno v jiném členském státě, ve kterém zboží získalo status Společenství), musí být ve státě určení vykázáno pro Intrastat jako zboží přijaté a ve státě, kde bylo propuštěno do volného oběhu, jako zboží odeslané.


Výkazy s údaji pro INTRASTAT se předávají příslušným celním úřadům fyzicky či elektronicky vždy jednou měsíčně, nejpozději do 12. pracovního dne měsíce následujícího po sledovaném období. Údaje se do výkazů uvádějí souhrnně za sledované období, to je za jeden měsíc, zvlášť za odeslání zboží a zvlášť za přijetí zboží.Daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daň (SPD)

Daň z přidané hodnoty je legislativně upravena národními předpisy jednotlivých členských zemí v souladu s příslušnou směrnicí ES a je zdrojem jejich národních rozpočtů. V České republice byl příslušný národní právní předpis přijat pod číslem 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty. Více informací na www.mfcr.cz.


Výraznější změna nastala v oblasti spotřebních daní. SPD v plném rozsahu spravují výhradně celní orgány, nově je zaveden i režim podmíněného osvobození od daně (volný daňový oběh) a nový zákon o SPD vyžaduje i provedení nové registrace daňových subjektů.


NABÍDKA SLUŽBY „INTRASTAT“

Vzhledem k tomu, že výkaz pro Intrastat-CZ může za zpravodajskou jednotku vyhotovit a předat příslušnému celnímu úřadu i její zástupce, písemně zmocněný k těmto úkonům smlouvou o zastupování při těchto činnostech, případně jiným dokumentem osvědčujícím oprávnění zastupovat zpravodajskou jednotku (s povinností na požádání předložit zmocnění celnímu úřadu), nabízíme Vám touto cestou nově poskytovanou komplexní službu „vedení agendy Intrastat“, respektive „zpracování a podávání statistických hlášení Intrastat-CZ“.


Na základě Vámi zaslaných podkladů (exportních/importních faktur, smluv, objednávek, dopravních dokumentů, atd.) Vám budeme zpracovat (fyzicky i v elektronické podobě) statistická hlášení pohybu Vašeho zboží a tyto v zákonem předepsané formě zaslat příslušnému celnímu orgánu. V případě zájmu o tuto službu, Vám k tomuto účelu na požádání zašleme k podpisu příslušné formuláře zmocnění a smlouvy.


Věříme, že jsme Vám tímto materiálem alespoň částečně objasnili problematiku obchodu po vstupu ČR do EU a současně jsme přesvědčeni o dalším úspěšném rozvoji a prohlubování vzájemné spolupráce i po vstupu do EU.


O dalších změnách v této problematice Vás budeme průběžně informovat na našich www stránkách.


V současné době provádíme komplexní službu vedení a hlášení agendy INTRASTAT firmám nejen z Kaplice, ale i z Českého Krumlova, Českých Budějovic, Prahy atd……


V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností jsme Vám vždy k dispozici.


  Celní služby      Úvodní stránka
Nahoru